తృతీయాష్టోత్త‌ర శ‌త ప‌రంప‌ర‌లో 18వ‌ సుందర‌కాండ‌
Gajula Lakshminarayana & Anasuya

House No 1-8-616/1/10, 4th Floor,

Vijaya Bank Building, Prakashnagar, Opp Old Begumpeta Airport
Phone Nos : 94402 44584, 94400 82274-------------------------------------

SCHEDULE...

  10th  JULY 2017    7 AM       SUNDARAKANDA  KALASA STHAPANA,

                                                            Hanumath  Deeksha Kankana Dharana

  11th JULY - 15th JULY 2017

  7 AM  onwards                        SundarakandaHomam

  16th JULY 2017      7 AM  onwards        

                                  SAHASRA NAMARCHANA            

 You can also Contact ...96401 02354 (GURUJI) 

                                    97037 99169 (Damaraju)