తృతీయాష్టోత్త‌ర శ‌త ప‌రంప‌ర‌లో 12వ‌ సుందర‌కాండ‌



Pesala Suryaprakasarao & Swarnamala

MIG 363, BHEL

Hyderabad 502032

Phone Nos : 040-23022117, 93473 13773



-------------------------------------

SCHEDULE...

  6th  MAY 2017    7 AM       SUNDARAKANDA  KALASA STHAPANA,

                                                            Hanumath  Deeksha Kankana Dharana

  7th MAY - 13th MAY 2017

  5 PM  onwards                        SundarakandaPravachanam

  14th MAY 2017      7 AM  onwards        

                                  SAHASRA NAMARCHANA            

 You can also Contact ...96401 02354 (GURUJI) 

                                    97037 99169 (Damaraju)